Nativity scene from the Menologion of Basil II

Menologion of Basil II, The Nativity of Christ, c. 1000, Illuminated Manuscript, Vatican Library  (Ms. Vat. gr. 1613)
https://en.wikipedia.org/wiki/Menologion_of_Basil_II

Η Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως· εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, Σε προσκυνείν, τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε, δόξα Σοι. (Απολυτίκιο των Χριστουγέννων, ήχος δ΄). Your birth, O Christ our God, dawned the light of knowledge upon the earth. For by Your birth those who adored stars, were taught by a star, to worship You, the Sun of Justice, and to know You, Orient from on High. O Lord, glory to You. (Christmas Apolytikion: Fourth Tone)… Merry Christmas… Best Wishes for Peace, Health, and Happines! Enjoy the Day with the Byzantine Nativity scene from the Menologion of Basil II. https://www.pemptousia.gr/2021/12/i-gennisis-sou-christe-o-theos-imon/ and https://www.goarch.org/-/hymns-of-nativity

One of the most luxurious of all Byzantine manuscripts, the Menologion of Emperor Basil II (958 – 1025)in the Vatican Library (Ms. Vat. gr. 1613), contains 430 amazing miniatures in 272 folios! It is a treasure cove for Byzantine Art and a high point of the Macedonian Renaissance.

The Byzantine Menologio, a book arranged according to the months, is a liturgical book of the Greek Orthodox church. Simply put, it is a Book of Saints, presenting short information on the saint’s life and martyrion. It is read on the Saint’s feast day, during the morning matins, and serves as a Church Calendar.

The Menologion of Basil II has compiled ca. 1000 AD, under the auspices of the Byzantine Emperor Basil II of the Macedonian Dynasty. It is an unusually opulent manuscript, created at Constantinople for liturgical use, and in its present form, covers the first six months of the Byzantine liturgical year, from September through February. The portrait of Emperor Basil II, one of the most successful military leaders of the Byzantine Empire, shows him as a warrior defending Orthodoxy, standing on a low podium, clad in his military regalia, graciously accepting his enemies’ submission.

The manuscript contains around 430 miniature paintings executed by eight different artists. The artists identified by their name written at the edge of each miniature are: Pantoleon, who seems to have been in charge of the group, Georgios, Michael the Younger, Michael of Blachernai, Simeon, Simeon of Blachernai, Menas, and Nestor.

Menologion of Basil II, The Nativity of Christ, c. 1000, Illuminated Manuscript, Vatican Library  (Ms. Vat. gr. 1613)
https://en.wikipedia.org/wiki/Menologion_of_Basil_II

The Nativity scene, celebrating the Birth of Jesus and the Annunciation to the Shepherds, was painted by Symeon of Blachernae. It is a well-balanced composition achieved within a typical Byzantine ‘Nativity’ Landscape comprised of a mountain cave executed in the typical ‘broken terrace’ motif of the Greco-Roman tradition.

The central axis of the composition is dedicated to the presence of God, as exemplified by the Bethlehem Star at the very top, the newborn Child in a manger, and a midwife bathing Christ at the lower part of the scene… The Star of Bethlehem is heraldically flanked by two rejoicing angels, festively dressed in sky-blue and taupe-coloured garments. To the right, Simeon of Blachernai presented the Annunciation to a rather rugged-looking Shepherd. To the left, the depicted Virgin sits near Christ, but Joseph, in the lower left corner of the miniature from the Menologion of Basil II, seems distant and thoughtful. What an amazing Nativity scene this is!

Merry Christmas!!!

For a Student Activity inspired by the Menologion of Basil II – The Nativity of Christ Scene, please… Check HERE!

Αn Annotated Picture of the Nativity scene

Interesting to read… The Illuminators of the Menologium of Basil IIby Ihor Ševčenko, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 16 (1962), pp. 243+245-276 (43 pages) https://www.jstor.org/stable/1291164?read-now=1#page_scan_tab_contents

Byzantine Silver Bucket

Vrap (it means ‘running’ in Albanian) is a town located in Albania about 20 km south of Tirana, the country’s capital town. In 1901, in the Vrap area, near the ancient city of Durazzo and Via Egnatia, an exceptional hoard of silver and gold was discovered within a buried copper cauldron. This amazing treasure, known today as the Vrap Treasure is over twelve pounds of gold and three pounds of silver, including ten silver or gold vessels; thirty gold belt fittings; parts of a golden candlestick; and several gold bars and strips! My favourite amongst them is a Byzantine Silver Bucket! https://books.google.gr/books?id=6M7WCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false p. 36

The Byzantine Silver Bucket from Albania is a deep, footed Bowl with geometric, beaded, diamond patterns around the exterior. Set within the diamonds are birds, flowers, and various other objects, like palmettes, baskets, urns, and edifices(?). The design executed in the repoussé technique is simple but well-finished by an accomplished Byzantine provincial silversmith. Was the Vrap Silver Bucket an incense censer or was it used for drawing water? There is no definite answer.

The Vrap Treasure: Silver Bucket (Detail of the Byzantine Seal), 600s, Silver, 18.4×14.1 cm, 481g, the MET, NY, USA https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464115 and https://archive.org/details/byzantin00dodd/page/246/mode/2up

Scholars have been debating for years over the owner of the Vrap Treasure, and the identity of the silversmiths who created its artifacts. One thing is certain, the Vrap Treasure includes only two objects that most scholars today would describe as Byzantine: the discussed Silver Bucket, and a silver pitcher, both with what appear to be imperial control stamps. The stamp on the Bucket looks hexagonal (?), possibly containing a monogram, but no inscription can be traced. It is also difficult to say whether the stamp was applied before or after the vessel was decorated. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464115?searchField=All&sortBy=Relevance&ao=on&showOnly=openAccess&ft=Byzantine+art&offset=0&rpp=40&pos=15 and https://archive.org/details/byzantin00dodd/page/246/mode/2up

The ”archaeology” of the Treasure’s discovery is best described by J. Strzygowski in 1917… An Albanian farmer near Vrap . . . uncovered in a field a copper kettle which he appropriated, and concerning himself little with the contents, he sold it, for a pair of medschidjes, to three Albanians, who brought it to their residence tower in the vicinity of Arbõna, a place to the north of Vrap . . . The subsequent attainment of individual pieces dragged on for about five years, in part under romantic circumstances. There would be no scholarly interest in going into more detail. The Vrap Treasure, including the Byzantine Silver Bucket, was bought by J. Pierpont Morgan on April 4, 1912. In 1917 the Vrap Treasure was donated to the Metropolitan Museum of Art in New York. Why these varied objects were brought together remains a mystery. Some scholars have suggested that the objects were part of a treasure belonging to an Avar chief; others have speculated that they were the property of an Avar craftsman. It will be interesting to know… https://www.academia.edu/7674370/Ugly_but_important_the_Albanian_Hoard_and_the_making_of_the_archaeological_treasure_in_the_early_twentieth_century_The_making_of_the_archaeological_treasure and file:///C:/Users/aspil/Downloads/The_Arts_of_Byzantium_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_58_no_4_Sp ring_2001.pdf page 32

For a Student Activity, please… Check, HERE!

The Vrap Treasure, 600s (bucket)–700s, Gold and Silver, the MET, NY, USA https://www.metmuseum.org/art/collection/search/700984

Breck, Joseph, and Meyric R. Rogers, The Pierpont Morgan Wing: A Handbook. 1st ed. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1925. p. 35, fig. 15, ill. p. 36. https://books.google.gr/books?id=6M7WCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Melanie Holcomb, Ugly but . . . important’: the Albanian Hoard and the making of the archaeological treasure in the early twentieth century: The making of the archaeological treasure, page 11 https://www.academia.edu/7674370/Ugly_but_important_the_Albanian_Hoard_and_the_making_of_the_archaeological_treasure_in_the_early_twentieth_century_The_making_of_the_archaeological_treasure

Dodd, Erica Cruikshank. Byzantine Silver Stamps. Washington: J. J. Augustin, 1961. no. 88, pp. 246–247 https://archive.org/details/byzantin00dodd/page/246/mode/2up

Brown, Katharine R., Dafydd Kidd, and Charles T. Little, ed. From Attila to Charlemagne: Arts of the Early Medieval Period in the Metropolitan Museum of Art. New York and New Haven: The Metropolitan Museum of Art, 2000. p. 185, 343, fig. 18,16.7.https://books.google.gr/books?id=FYI8xsBHeSMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Miniature Mosaic Icon of Saint Demetrios in Sassoferrato

Mosaic Icon of Saint Demetrios at Sassoferrato, Mosaic Icon: 14th or 15th century, Ampulla: 13th or 14th century, Silver Frame: mid-15th century, Mosaic set into wax on a poplar board, paint, silver-gilt (frame), lead (ampulla), 24.3 X 16 cm, Museo Civico, Sassoferrato, Italy https://www.johnsanidopoulos.com/2015/11/a-14th-century-byzantine-icon-of-st.html

One of the inscriptions in the Miniature Mosaic Icon of Saint Demetrios in Sassoferratoinforms us that… This ampulla (at the top of the Icon), bears holy oil drawn from the well in which the body of the divine Demetrios reposes, which gushes here and accomplishes miracles for the entire universe and for the faithful… What a remarkable way to remember Saint Demetrios and celebrate his feast day!

In 1472, Niccolò Perotti (1430-1480), secretary to Cardinal Bessarion and archbishop of Siponto, donated to Sassoferrato, the city of his birth, a collection of reliquaries, including the Mosaic Icon of Saint Demetrios. That was a notable donation considering Niccolò Perotti’s position. As Cardinal Bessarion’s secretary, he was able to travel as far as Trebizond in the East, and acquire a collection of valuable reliquaries, manuscripts, and icons. It has been suggested that the Mosaic Icon of Saint Demetrios was gifted to Perotti by no other than Bessarion himself, known to be the owner of a collection of Late Byzantine Mosaic Icons… but there is no proof for this.  https://www.academia.edu/39903340/Displaying_an_Icon_The_Mosaic_Icon_of_Saint_Demetrios_at_Sassoferrato_and_its_Frame

The Museu Civico in Sassoferrato is fortunate to hold such an important and rare relic of the Palaiologan Renaissance, the final period in the development of Byzantine art. On a poplar board, slightly excavated at its center, rendered in micromosaic, stands Saint Demetrios, patron Saint of Thessaloniki. He is placed against a gold background and a tiled ground. He is in military garb, holds a lance with his righthand, and, with the left, a blue shield decorated with a heraldic white lion against a ground strewn with gold stylized flowers. Based on stylistic analysis, according to Martin Donnert,  the mosaic icon at Sassoferrato was executed in the 14th century as a typical work of Palaiologan art. This date is further confirmed by the radiocarbon analysis dating of the wooden support of the icon to 1279 ± 26 years, which gives a terminus post quem. Byzantium: Faith and Power (1261–1557), Evans, Helen C., ed., with essays by… https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Byzantium_Faith_and_Power_1261_1557 pp. 231-233 and https://www.academia.edu/39903340/Displaying_an_Icon_The_Mosaic_Icon_of_Saint_Demetrios_at_Sassoferrato_and_its_Frame

Mosaic Icon of Saint Demetrios at Sassoferrato (details), Mosaic Icon: 14th or 15th century, Ampulla: 13th or 14th century, Silver Frame: mid-15th century, Mosaic set into wax on a poplar board, paint, silver-gilt (frame), lead (ampulla), 24.3 X 16 cm, Museo Civico, Sassoferrato, Italy https://twitter.com/byzanzfreiburg/status/1151222386190180352

The ampulla at the top of the Icon’s frame is a wonderful rarity! It turns the Mosaic Icon into a precious reliquary of Saint Demetrios’s cult. The text, on the right side of the Icon’s frame, explains the reasons why the ampulla was added to the Icon’s composition. Prof. Martin Donnert clarifies that …Since the 12th century, the existence of miraculous oil (the Myron) connected with the cult of St Demetrios is well attested in the sources. He also adds that lead ampullae from the late 12th to the 14th centuries that contained the holy Myron for pilgrims to the saint’s tomb, called koutrouvia… were found at various places in northern Greece and the Balkans. One of these ampullae, a cherished relic in itself, is the one incorporated at the top of the icon frame… showing St Demetrios holding a cross on one side, and, on the opposite side, St Theodora, the second myron-giving saint of Thessaloniki. https://www.academia.edu/39903340/Displaying_an_Icon_The_Mosaic_Icon_of_Saint_Demetrios_at_Sassoferrato_and_its_Frame

The silver-gilt frame, dated during the mid-15th century is rich in information. A number of inscriptions within star-shaped cartouches, along with the imperial symbol of the double-headed eagle and the tetrabasileion, may indicate a distinguished member of the Palaiologan family, to be the original commissioner of the Icon. Furthermore, Prof Martin Donnert suggests Demetrios Palaiologos and the Palaiologoi of Montferrat! https://www.academia.edu/39903340/Displaying_an_Icon_The_Mosaic_Icon_of_Saint_Demetrios_at_Sassoferrato_and_its_Frame

For a Student Activity, please… Check HERE!

Interesting to read: The Historical Significance of the Mosaic of Saint Demetrius at Sassoferrato byA. A. Vasiliev, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 5 (1950), pp. 29+31-39 (10 pages) https://www.jstor.org/stable/1291074

The Enthroned Christ and Emperor Leo VI the Wise

The Enthroned Christ and Emperor Leo VI the Wise, around the year 920, mosaic decorating the lunette over the Imperial Door in the Narthex of Hagia Sophia, the Great Church of the Byzantine Empire, Istanbul, Turkey https://www.pallasweb.com/deesis/inner-outer-narthex-hagia-sophia.html

I like what the late Professor Nicolas Oikonomides wrote about the Byzantine mosaics in the vestibule and the narthex of the Great Church of Hagia Sophia… The imperial mosaics of Saint Sophia, beyond their artistic value, are of considerable historical importance… and… mosaics were made in the hope that they would survive ad saecula saeculorurn. Consequently, although representing a particular scene, or event, or idea that prevailed at the time of their composition, they were also supposed to bequeath their presumably understandable message to future generations. I am reading his article, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia, follow his steps, and learn interesting facts about the Enthroned Christ and Emperor Leo VI the Wise, the mosaic decorating the lunette over the Imperial Door of the Great Church. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 30 (1976), pp. 151+153-172 (26 pages) https://www.jstor.org/stable/1291393 and http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEAD336/Oikonomides-Leo%20VI.pdf

In 1930 Thomas Whittemore, an American scholar, archaeologist, and restoration expert founded the Byzantine Institute of America and in 1931 took over the responsibility of recovering the mosaics of Hagia Sophia after receiving the approval of the founder of the Turkish Republic, Kemal Ataturk, who turned Hagia Sophia into a museum four years later. 1n 1933 Whittemore uncovered and restored the mosaic decorating the lunette over the Imperial Door of Hagia Sophia. This mosaic, featuring the enthroned Christ in the center, a Byzantine Emperor in a prostrate position to his right, Whittemore identified him as Leo VI the Wise, and two medallions presenting the Mother of God and the Archangel Gabriel, is most unusual-a hapax in Byzantine art, according to Nicolas Oikonomides.  https://greekreporter.com/2020/07/14/the-american-who-restored-hagia-sophias-ancient-mosaics-to-their-former-glory/ and The Mosaics of St. Sophia at Istanbul by Thomas Whittemore, American Journal of Archaeology, Vol. 42, No. 2 (Apr. – Jun. 1938), p 220 https://www.jstor.org/stable/499667?read-now=1&refreqid=excelsior%3A6760f2942e2ab709e12081a284c41584&seq=3#page_scan_tab_contents and file:///C:/Users/aspil/OneDrive/Blog/Byzantium%20Mosaics/Leo%20the%20Wise%20Oikonomides.pdf

Byzantinologists agree that the Hagia Sophia Mosaic over the Imperial Door (Christ and Emperor Leo VI, the Wise) is to be dated to the second half of the ninth century or the beginning of the tenth. There is a disagreement, however, over the meaning of the whole composition, on which Oikononides gives an explanation I find interesting. file:///C:/Users/aspil/OneDrive/Blog/Byzantium%20Mosaics/Leo%20the%20Wise%20Oikonomides.pdf page 154

The Enthroned Christ and Emperor Leo VI the Wise (detail), around the year 920, mosaic decorating the lunette over the Imperial Door in the Narthex of Hagia Sophia, the Great Church of the Byzantine Empire, Istanbul, Turkey https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Detail_of_the_Imperial_Gate_mosaic_in_Hagia_Sophia_showing_Leo_VI_the_Wise.jpg

Prof. Nicolas Oikonomides presents, I believe, a very persuasive argument over the meaning of the composition. He stresses the idea of how unique and unusual the theme of an emperor prostrating himself in front of Christ is in Byzantine imperial iconography and questions… Is the depicted Emperor exhibiting extreme humiliation or repentance? Oikonomides is in favor of repentance over humiliation. To support his case, he recalls that the initial meaning of the Greek word μετάνοια is repentance. He also recalls that since early Byzantine times, the same term, μετάνοια. is used by Orthodox Greeks to mean prostration, because prostration was-and still is, an act of penance, a normal way for the Orthodox Greeks to show repentance. He then compares the Emperor depicted in the Hagia Sophia mosaic to famous manuscript illuminations depicting the Repentance of David, the Biblical King, and he concludes that the Hagia Sophia mosaic of an Emperor in a prostrate position shows a repentant emperor. file:///C:/Users/aspil/OneDrive/Blog/Byzantium%20Mosaics/Leo%20the%20Wise%20Oikonomides.pdf Pages 154-158

For a Student Activity, please… Check HERE!

The Hodegetria Plaque

The Hodegetria with St. John the Baptist and St. Basil, Second half of 10th century, Ivory, 16.3×10.5 cm, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA http://museum.doaks.org/objects-1/info?query=Portfolios%20%3D%20%222608%22&sort=0&page=5

In 1939, John Hanson writes, Mildred Bliss brought this plaque, The Hodegetria Plaque, to Princeton for advice from the most important authority on Byzantine ivory carving at the time, Kurt Weitzmann who, with Adolf Goldschmidt, had published the corpus of Byzantine ivories in 1930 and 1934. He later recalled Mrs. Bliss showing him the piece: When I showed my enthusiasm for this entirely unknown ivory I was courteously reprimanded for having made my judgment too quickly—“It would have taken Dr. Goldschmidt a little longer to make up his mind.” http://museum.doaks.org/objects-1/info?query=Portfolios%20%3D%20%222608%22&sort=0&page=5

This amazing Ivory Plaque intrigued me… particularly John Hanson’s reference to the Louvre Ivory relief of St. Theodore… Weitzmann succeeded, Hanson writes, in identifying a relief of St. Theodore in the Louvre as one of the wings for the Dumbarton Oaks ivory. Fascinated, I searched the Louvre Byzantine Collection of Ivory carvings and digitally “reunited” the left wing (in the Louvre) of the original triptych, with the Dumbarton Oaks central plaque. Both Ivories show exceptional quality of artisanship – seen in the subtlety of the drapery folds and the noble bearing of the figuressuggesting an aristocratic owner, perhaps even an emperor.http://museum.doaks.org/objects-1/info?query=Portfolios%20%3D%20%222608%22&sort=0&page=5 and https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010112514

The left panel of a triptych: Saint Theodore, Second half of 10th century, Ivory, 16.8×13.4 cm, the Louvre, Paris, France https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010112514  
The Hodegetria with St. John the Baptist and St. Basil, Second half of 10th century, Ivory, 16.3×10.5 cm, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA http://museum.doaks.org/objects-1/info?query=Portfolios%20%3D%20%222608%22&sort=0&page=5

The Louvre Ivory wing presents St. Theodore as a dignified, and bearded mature man, standing tall, facing the viewer. His head is, however, turned to the left, and presented slightly bent. Although St. Theodore is a military saint, is presented, in this case, wearing civilian clothes. I particularly like his coat… fastened on the right shoulder, and beautifully embellished with embroideries like the “tablion” element, noticeably, and centrally placed. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010112514

The Dumbarton Oaks ivory group of Panagia Hodegetria with St. John the Baptist and St. Basil is equally impressive! It is an understated, yet majestic Deësis (intercession) scene. St. John the Baptist, and St. Basil, their heads bent and hands pleading, take the role of intercessors…. while the Hodegetria, tall and elegant, rises over them.

Searching for information and answers… I was charmed by the way Hayford Peirce, and Royall Tyler described the Ivory Plaque as possessing… unobtrusive grace, a reconciliation of the extremes of elegance and austerity and suppleness to drapery, by introducing shallow folds between the deep ones. An Ivory of the Xth Century by Hayford Peirce and Royall Tyler, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 2, Three Byzantine Works of Art (1941), pp. 11+13-18 (29 pages) https://www.jstor.org/stable/1291034?read-now=1&refreqid=excelsior%3Adddb1a0fffb6beb88c85fcb7f5253cca&seq=2

An article titled Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection by Sirarpie der Nersessian in Dumbarton Oaks Papers, Vol. 14 (1960), pp. 69+71-86 was equally interesting. The author describes the Hodegetria as exhibiting the finest qualities of the sculpture of the tenth centuryhttps://www.jstor.org/stable/1291145?read-now=1&seq=5

For a Student Activity on Panagia Hodegetria with St. John the Baptist and St. Basil, please… Check HERE!

Christ Pantocrator in the Byzantine Monastery of Daphni

Christ Pantocrator in the Byzantine Monastery of Daphni… whose great eyes, dark and exorbitant and cast almost furtively over one shoulder, at total variance with His right hand’s serene gesture of blessing and admonition, spell not only pain but fear, anguish and guilt, as though He were in flight from an appalling doom. The only fit setting for such an expression is the Garden of ! Gethsemane; but this is a Christ-God in His glory, the All-Powerful One. It is tremendous, tragic, mysterious and shattering… writes Patrick Leigh Fermor in his travel book Mani. Travels in the Southern Peloponnese of 1958. https://patrickleighfermor.org/tag/mani/ and https://www.biblio.com/mani-by-fermor-patrick-leigh/work/20200

The sight of the Pantocrator image at Daphni is indeed breathtaking, and I particularly like Fermor’s use of adjectives… tremendous, tragic, mysterious, and shattering! Whether Fermor was right or not in his description… whether the Daphni Pantocrator survives today exactly as it was created by the anonymous 11th century Byzantine master… is not easy to answer, but was expertly addressed by Robin Cormack in his 2009 article Rediscovering the Christ Pantocrator at Daphni. Professor Cormack takes his reader on a wonderful journey as he “deciphers” the secrets of this amazing mosaic and the wondrous ways of mosaic restoration. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 71 (2008), pp. 55-74 (20 pages) Published By: The University of Chicago Press https://www.jstor.org/stable/20462776?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aefe48f19a158ab3c7526e9941fbf2d9f&seq=20

Visiting the Daphni Monastery has always been a wonderful experience! Built on the slopes of Mount Egaleo in the grove of Haidari, next to the ancient Athenian Ιερά Οδό (Sacred Road) that connected Athens with Eleusis, the site of the eponymous Eleusinian Mysteries, lies the Byzantine Monastery of Daphni. It is only interesting that the Monastery was built on the location of the ancient sanctuary of Apollo Daphnaios, destroyed during the invasion of the Goths in 395 AD. Unfortunately, of the old temple only one Ionic column still remains in the colonnade of the narthex, while the rest were removed by Lord Elgin in the 19th century. http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=1514

According to the Greek Ministry of Culture (ΟΔΥΣΣΕΥΣ site), the first monastic community at Daphni was organized during the 6th century AD and was enclosed by strong defensive walls, almost square in plan. The catholicon was a three-aisled basilica which stood in the center of the courtyard. Along the inner NE side of the walls, two-storied buildings were constructed, containing the cells of the monks. A reception hall and a second block of cells were attached on the north wall of the enclosure. http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=1514

What we see today is the 2nd phase of development and construction, dating from the 11th century (around 1080). The Monastery’s Katholikon is a cross-in-square church of the octagonal type, surmounted by a broad and high dome. It has a narthex, formed as an open portico… The exonarthex was constructed a little later, in the early 12th century and the chapel to the west was added in the 18th century… The porch with the three pointed arches in the west facade of the narthex was added in the 13th century by the Frankish monks and certainly points to western influence… The walls of the church are built in the simple cloisonne masonry with poor brick decoration, restricted on the windows… The monastery is protected by a square enclosure fortified with towers and ramparts, with two entrance gates on its east and west sides. http://odysseus.culture.gr/h/2/eh251.jsp?obj_id=1514

For a Student Activity, please… Check HERE!

For an interesting Video on the Daphni Monastery, please Check… https://www.archaeology.wiki/blog/video/daphni-monastery/

Silver Flabellum in the Collection of the Dumbarton Oaks

Flabellum, 565 – 578, silver and gilding, 30.9 x 24.77 x 1.91 cm, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007

flabellum (plural flabella), in Christian liturgical use, is a fan, made of metal, leather, silk, parchment, or feathers, intended to keep away insects from the consecrated Body and Blood of Christ and from the priest, as well as to show honour. The Apostolic Constitutions, a work of the fourth century, state (VIII, 12): “Let two of the deacons, on each side of the altar, hold a fan, made up of thin membranes, or of the feathers of the peacock, or of fine cloth, and let them silently drive away the small animals that fly about, that they may not come near to the cups.”. The 6th century Silver Flabellum in the Collection of the Dumbarton Oaks is not only liturgical but a work of great art as well! https://en.wikipedia.org/wiki/Flabellum

The Bliss-Tyler Correspondence, always fascinating, provides two references to the purchase of the Silver Flabellum/ Rhipidion (in Greek)/Fan of the Dumbarton Oaks Collection by Robert Woods Bliss in 1936, in Paris, France. The first reference is made in a letter dated February 1, 1936…  I’m much excited about your recent acquisitions. Hurrah for the Drey cross! And for the Rhipidion (fan). And I’m prepared to enthuse about the pyx when I see it or a photo. The second reference is dated March 6, 1936… The rhipidion (flabellum) is certainly early VIe cent. The hallmarks make that certain, and the style is perfectly consistent. https://www.doaks.org/resources/bliss-tyler-correspondence/letters/01feb1936 and https://www.doaks.org/resources/bliss-tyler-correspondence/letters/06mar1936

Riha Silver Group, 6th century AD, silver and gilding, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007

During the turbulent years (7th century) of the Sasanian and then the Arab invasions of Syria, devoted Christians buried a precious collection of liturgical vessels for safekeeping, hoping they will be able to reclaim them when peace would have prevailed. The silver Rhipidion, along with an amazing Paten and a Chalice, all three of them in the Dumbarton Oaks Collection today, were discovered at Riha, a small village south of Aleppo in central Syria. It has been written by Stephen Zwirn of the Dumbarton Oaks, that the Riha Treasure along with silver treasures from nearby Stuma, Hama, and Antioch were discovered at about the same time, and it has been suggested that these hoards actually constituted one large group brought together for protective burial, which was divided into smaller sets after it was unearthed early in the twentieth century. The original owners never came back to retrieve their treasures… and thus, many centuries later, they ended up in different Museums and private collections around the world! http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007 and https://www.doaks.org/resources/bliss-tyler-correspondence/annotations/silver-treasure

The Riha chalice, paten, and fan were each impressed, writes Stephen Zwirn, with stamps that indicate the emperor’s reign during which they were made. The chalice was fabricated during the reign of Justinian I (527–65), while the paten and fan belong to the reign of his successor, Justin II (565–78)… They form a set for use in the Orthodox Eucharist, or Communion: the paten held the leavened bread, still a tradition in Orthodox worship, the chalice contained the wine, and the fan was used to keep insects away from the bread and the wine. It has been suggested that they were produced in Constantinople and purchased by Megalos and Nonnous, a couple named in the inscription of the paten, for presentation to a church in Syria soon after 577.    http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007 and file:///C:/Users/aspil/OneDrive/Blog/Byzantium/Age_of_Spirituality_Late_Antique_and_Early_Christian_Art_Third_to_Seventh_Century.pdf pages 617-18

Flabellum (detail), 565 – 578, silver and gilding, 30.9 x 24.77 x 1.91 cm, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA http://museum.doaks.org/objects-1/info/27007

The silver Flabellun/Rhipidion/Fan in the Dumbarton Oaks is engraved with sixteen peacock feathers around its scalloped rim. On its central disk, the 6th-century silversmith, engraved a tetramorph cherubim, the four-winged creature described in Ezekiel 1:4–21. The same tetramorph has been, summarily, engraved on the reverse side as well. The luxury of all liturgical vessels discovered in Syria indicates the splendor of the Early Christian Church Service, and the magnificent silver Rhipidion in particular, the ceremonial status altar fan had during the Orthodox Eucharist or Communion Service. file:///C:/Users/aspil/OneDrive/Blog/Byzantium/Age_of_Spirituality_Late_Antique_and_Early_Christian_Art_Third_to_Seventh_Century.pdf pages 617-18

For a Student Activity inspired by the Silver Flabellum in the Collection of the Dumbarton Oaks, please… Check HERE!

Triptych Leaf with St. Constantine

Triptych Leaf with St. Constantine, mid-10th century, Ivory, 16.4×6.5 cm, Dumbarton
Oaks, Washington, DC, USA
http://museum.doaks.org/objects-1/info/27455

It was but recently the whole human race celebrated various ten-year periods for the great Emperor with festive banquets. It was but recently we ourselves hymned the conqueror with praises for his twenty years, taking the floor at the Council of God’s ministers. Just now we wove garlands of words also for his thirty years, in the very palace hardly yesterday to crown his sacred head. But today our thought stands helpless, longing to express some of the conventional things, but at a loss which way to turn, stunned by the sheer wonder of the amazing spectacle. Wherever it casts its gaze, whether east or west, whether all over the earth or up to heaven itself, every way and everywhere it observes the Blessed One present with the Empire itself… writes Eusebius PamphiliOn the Life of the Blessed Emperor Constantine back in the 4th century AD. Today, celebrating Emperor Constantine’s Name-Day, I present you a Triptych Leaf with St. Constantine from the Dumbarton Oaks Collection and wish every person named Constantine or Constantina… Health, Happiness, and Prosperity! http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEAD260/%CE%95%CF%85%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82%2C%20Life%20of%20Constantine%20%28trans.%20Averil%20Cameron%20-%20Stuart%20Hall%29.pdf

Emperor Constantine is often described as the most important emperor of Late Antiquity. His political and military acumen, foresight, and sagacity mark his rule as a significant pivot point between Ancient History and the Middle Ages. His reign was eventful and brutal, but his momentous decisions created a whole new world for Europe and parts of the Eastern Mediterranean… He legalized and supported Christianity, and he founded the “New Rome,” mythical Constantinople, the city that ruled supreme in beauty, and power, for a thousand years! Emperor Constantine, while alive, was revered and feared at the same time. He was the greatest of statesmen… he became a Saint of the Christian faith, and a shining example for Emperors to come into the world! https://www.nationalgeographic.com/culture/article/constantine

Originally in the Collection of the famed connoisseur of European paintings and of objects of fine art from many cultures, Count Grigory Sergeievich Stroganoff (1829-1910) of Rome, Paris, and St Petersburg, the Triptych Leaf with St. Constantine entered the Dumbarton Oaks Collection in 1947. The small ivory representation of a Saint dressed in Imperial attire, a loros wrapped around his body and a crown with pendilia, is identified with Emperor/Saint Constantine I (208?-337 AD). Along with his mother St. Helena, according to John Hanson of Dumbarton Oaks, also dressed in royal robes, these saints were often shown flanking a representation of the True Cross. In all probability, this is the case for the Dumbarton Oaks Ivory panel. It was the left-wing of a precious triptych..  http://museum.doaks.org/objects-1/info/27455

Triptych Leaf with St. Constantine (detail), mid-10th century, Ivory, 16.4×6.5 cm, Dumbarton Oaks, Washington, DC, USA
http://museum.doaks.org/objects-1/info/27455

There were no less than eleven Byzantine Emperors by the name of Constantine, the number rising to twenty-two if children and relatives with little or no independent power were added to the list. They all wanted to connect with the Empire’s founder and share his legacy. It is perhaps for this reason that the saint’s features resemble, as stated by John Hanson, the facial features of early 10th century Byzantine Emperors, the time when the Triptych Leaf with St. Constantine was created. If the identity of the emperor was specifically Constantine VII Porphyrogennetos, the resemblance creates a complex sign of authority and sanctity, aligning the living emperor with his imperial namesake. https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_2005_num_6_161_2594 and http://museum.doaks.org/objects-1/info/27455

For a Student Activity on the Triptych Leaf with St. Constantine, please… Check HERE!

Good Friday – Μεγάλη Παρασκευή

Book cover with a silver-gilt Spanish setting of a Byzantine Ivory Crucifixion, 10th century (ivory); late 11th century (setting), silver-gilt with pseudo-filigree, glass, crystal, and sapphire cabochons, ivory on wood support, Overall: 26.4 × 21.9 × 2.5 cm, the MET, NY, USA https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464015

Today he who hung the earth upon the waters is hung upon a Tree. He who is King of the Angels is arrayed in a crown of thorns. He who wraps the heaven in clouds is wrapped in mocking purple. He who freed Adam in the Jordan receives a blow on the face. The Bridegroom of the Church is transfixed with nails. The Son of the Virgin is pierced by a lance. We worship your Sufferings, O Christ. Show us also your glorious Resurrection. (Good Friday – Μεγάλη Παρασκευή Twelfth Antiphon – plagal fourth mode) http://www.hchc.edu/assets/files/CD/All_Creation_Trembled_ebook.pdf

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν/ (ΜεγάληΠαρασκευή Ἀντίφωνον ΙΒ΄ – ἦχος πλ. δ΄) http://www.hchc.edu/assets/files/CD/All_Creation_Trembled_ebook.pdf

Panel with a Byzantine Ivory Carving of a Crucifixion, 10th century, Ivory, the MET, NY, USA https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464015

Byzantine Panels of Ivory Carvings were precious and treasured… just like the Ivory Panel in the MET coming from the Nunnery of Santa Cruz de la Serós in Spain. Set within an amazing gold frame of a Spanish goldsmith, the Byzantine Ivory Crucifixion Panel becomes an important testimony of Western admiration for the artistry of Byzantine craftsmanship, the high esteem accorded such Byzantine objects, and the cultural exchange, the artistic emulation, Byzantine artifacts initiated. The Glory of Byzantium, Art and Culture of the Middle Byzantine Era https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Glory_of_Byzantium_Art_and_Culture_of_the_Middle_Byzantine_Era_AD_843_1261 p. 466

The Crucifixion plaque of Santa Cruz de la Serós originally formed the center of a Byzantine three-paneled icon. Typical to Byzantine Iconography, a Triumphant Christ stands erect on the Cross, his face serene, the eyes closed, his arms effortlessly horizontal, and his feet supported by a projecting platform. The “monumental” Cross in the center, seems to divide the compositional panel into 4 parts. The upper two smaller in size parts exhibit the sun and the moon, and two Angels. Standing under them, flanking the Cross, are the weeping Virgin Mary, and Saint John the Evangelist. They are both depicted holding a Book, an open one by Mary, and a bejeweled closed Book, by Saint John. Could the two represented Books be meant to remind the plaque’s viewer of Christ’s message of hope and redemption? https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464015

The Metropolitan Museum Ivory is associated (by Goldschmidt and Weitzmann) with the Cortona Reliquary of the True Cross Ivory panel, and a collection of Ivory plaques known as the Nikephoros Group. These Ivories display simplicity of composition, stylistic homogeneity, rough but monumental style of carving, broad, blunt facial features, and rather large hands. The Nikephoros Group Ivories are dated to the middle of the 10th century because of an inscription on the back of the Cortona Reliquary of the True Cross Ivory panel mentioning emperor Nikephoros, most certainly the Byzantine Emperor Nikephoros II Phokas (963-969). https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Glory_of_Byzantium_Art_and_Culture_of_the_Middle_Byzantine_Era_AD_843_1261 p. 466

The MET Byzantine Ivory of the Crucifixion has been one of the many gifts to the Nunnery of Santa Cruz de la Serós, outside the royal capital of Jaca, which was founded by Queen Felicia (d. 1085), wife of Sancho V Ramírez (r. 1076–94), king of Aragon and Navarre. It entered the Metropolitan Museum Collection in 1917 as a gift from J. Pierpont Morgan. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464015?&exhibitionId=0&oid=464015&pkgids=722 and https://www.metmuseum.org/art/collection/search/464015

A PowerPoint of all artworks presented for the Holy Week in the Greek Orthodox Church, 2022… is HERE!

Holy Monday – Μεγάλη Δευτέρα

Vienna Genesis, The Pharaoh’s Banquet, folio 17, page 34, (Cod. Theol. gr. 31), first half of the 6th century, Illuminated Parchment dyed purple, heightening in shell gold, with a text written in silver ink, 32.0×26.5 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, Austria https://onb.digital/result/10F14EEA

On the third day, which was Pharaoh’s birthday, he held a feast for all his officials, and in their presence, he lifted up the heads of the chief cupbearer and the chief baker. Pharaoh restored the chief cupbearer to his position, so that he once again placed the cup in Pharaoh’s hand.… (Book of Genesis, The story of Joseph, 40:20-22 – Holy Monday – Μεγάλη  Δευτέρα) https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+40&version=NIV

Την τρίτη ημέρα λοιπόν, ο Φαραώ είχε τα γενέθλιά του και έκανε συμπόσιο για όλους τους υπηρέτες του και έφερε μπροστά τους τόσο τον αρχιοινοχόο όσο και τον αρχιαρτοποιό.  Και επανέφερε τον αρχιοινοχόο στη θέση που είχε ως οινοχόος, και εκείνος συνέχισε να δίνει το ποτήρι στον Φαραώ.  Τον αρχιαρτοποιό όμως τον κρέμασε, ακριβώς όπως τους είχε δώσει την ερμηνεία ο Ιωσήφ. (Γένεση, Η Ιστορία του Ιωσήφ, 40:20-22- Holy Monday – Μεγάλη  Δευτέρα) https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/nwt/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7/40/

Vienna Genesis, The Pharaoh’s Banquet, folio 17, page 34, (Cod. Theol. gr. 31), first half of the 6th century, Illuminated Parchment dyed purple, heightening in shell gold, with a text written in silver ink, 32.0×26.5 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, Austria https://onb.digital/result/10F14EEA

Andreas Fingernagel, Director of the Department of Manuscripts and Rare Books

at the Austrian National Library, considers the Late Antique Codex theologicus graecus 31, the Vienna Genesis as of outstanding importance, an illuminated manuscript regarded and admired as a rare testimony of Late Antique art history. The manuscript, dated to the first half of the 6th century, consists of 48 preserved pages, written in Maiuscula Biblica in silver ink on purple parchment. It is illustrated with 48 miniatures produced in a city scriptorium of culture and sophistication like Antioch or Constantinople. It is one of the earliest known cycles of book miniatures from the Old Testament, a rare witness of Late Antique book culture. Since 1664, this magnificent codex has been preserved at the Imperial Court Library, today, the Austrian National Library in Vienna. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41206

Vienna Genesis, The Pharaoh’s Banquet (detail), folio 17, page 34, (Cod. Theol. gr. 31), first half of the 6th century, Illuminated Parchment dyed purple, heightening in shell gold, with a text written in silver ink, 32.0×26.5 cm, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, Austria https://onb.digital/result/10F14EEA

According to research done in the early 2020s, the Vienna Genesis is the incredible work of 7 different artists. Scholars came to this conclusion, by looking into each artist’s style, iconography, colour palette, pigments, and dyes. All artists involved in the illumination of the Vienna Genesis were trained in creating rich, and lively paintings in an authentic Late Antique style, suited for the sophisticated liking of an imperial patron.  Painter E (folios 17–18, pages 33–36) has been identified as the artist who created the amazing miniature (folio 17, page 34) depicting The Pharaoh’s Birthday Banquet. This is a scene in the story of Joseph, son of Jacob and Rachel, celebrated during Holy Monday. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41206 pp. 232-235 and Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Age_of_Spirituality_Late_Antique_and_Early_Christian_Art_Third_to_Seventh_Century pp. 458-459

The Österreichische Nationalbibliothek of Vienna Digital Copy of the Vienna Genesis… Check https://onb.digital/search/324304

A PowerPoint of all artworks presented for the Holy Week in the Greek Orthodox Church, 2022… is HERE!