ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα
All I know is that I know nothing
Allegedly said by Socrates
So true, 30 years in Education, and I still feel like a kindergarten student, curious and inquisitive, questioning, interested, prying …

Nativity scene from the Menologion of Basil II

Menologion of Basil II, The Nativity of Christ, c. 1000, Illuminated Manuscript, Vatican Library  (Ms. Vat. gr. 1613)https://en.wikipedia.org/wiki/Menologion_of_Basil_II Η Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως· εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, Σε ...